T E M A

DET STORE ROMMET ER ISKALDT, MEN SOLEN ER DEN PERFEKTE VARMEKILDE SOM GJØR VÅR LILLE JORDKLODE SÅ BEHAGELIG VARM OG BEBOELIG

Hvis du holder ut lesningen av denne artikkel, vil du kanskje få et nytt syn på livet

 

Spørsmålet om jorden blir varmere eller ikke har ført til så mange glohete debatter at man kanskje kunne lure på om også dette bidro til klodens oppvarming. For det er ingen tvil om at jorden noen steder er blitt varmere. Men så er det også slik at noen steder blir kaldere, som f.eks. nylig at det for første gang snødde i Kuwait. Det er følgelig ikke lett å begripe hva som egentlig foregår og derfor strides selv de vise.

For i det hele tatt å komme nærmere sannheten, må vi først rydde litt opp i de faktiske forhold. Man må merke seg parter i debatten som kan være styrt av spesielle interesser. Som f.eks. det at industri og handel nekter å ta skylden for at deres klimagasser har skapt disse problemer, og derfor satser mange millioner dollar på propaganda i deres favør for ikke å knuse hele verdens banklånfinansierte økonomi. På den annen side at forskere og miljøorganisasjoner ser en mulighet til å berike seg på offentlige midler fordi mennesker og myndigheter skremmes opp av alle de skumle klimarapportene som spys ut. Det tredje punktet er kanskje aller viktigst; man kan ikke utelukke at det finnes en universell urkraft som har fått livet på jorden i gang. Eller rettere sagt både kraften og motkraften, det gode og det onde, Gud og Satan.

Uten at disse tre elementer som grunnlag i arbeidet med å løse klimagåten, kommer man ingen vei og blir stående igjen men en eller annen løgn man tror er sannheten, beroende på hvilke interesser man har. Det fører til fortsatt krangel og uenighet mens jorden fortsetter å varmes opp, dersom det virkelig er det som skjer. Og, for ordens skyld, før vi går videre; vær og klima er ikke det samme. Været er tilstanden i luften for en kortere tid, f.eks. en dag. Klimaet er været sett over lengre tid, f.eks. flere år. Som været endrer seg, kan også klimaet gjøre det.

Neste steg er å avklare forholdet mellom kulde og varme både i det store rommet og på selve jorden. Som alle vet er rommet iskaldt, men solen er den store varmekilden i vårt solsystem som er det eneste i universet vi trenger å bry oss om. Galaksene lenger ute er så store og talløse at det overgår vår forstand og derfor helt unødvendig å bruke tid på.

Solen er også vanskelig å forstå seg på, men alle vet at uten den kunne intet liv eksistere. Helt i samsvar med den bibelske beretning om skapelsen da Gud sa: "La det bli lys". Solen er så stor at det er plass til en million jordkloder inni den. Den er en enorm kjernereaktor som består av ca. 75 prosent hydrogen som ved fusjon dannes til helium som forbrennes og omdannes på en merkelig måte til hydrogen igjen. Derfor er solen en evighetsmaskin som holder oss vame lenger enn vi kan klare å tenke.

Som alle kjernereaktorer sender solen ut mange forskjellige stråler og bølger. Solens enorme varme påvirker ikke selve rommet i særlig grad. Men strålene som treffer jorden er infrarøde, og slike stråler varmer opp selve objektet det treffer. Infrarødt lys er helsebringende og brukes i kuvøser. kyllingoppdrett og badstuer. Derfor er sollys også veldig bra for helsen og mange bli de rene soltilbedere. Det fantes også før, da folk trodde solen var den høyeste gud, i motsetning til patriarken Abrahams slekt som trodde på Gud som hadde skapt alle ting og derfor var jordens eier. Det sies at jorden er Guds hellige berg, og at det aller helligste er selve livet som finnes på jorden. Et mirakel og slett ikke tilfeldig.

Forholdet mellom solens varme og jordkloden reguleres ved tre hovedfaktorer. Jordklodens bane rundt solen som gir oss et år. Deretter jordens omdreining omkring sin egen akse, som gir oss dag og natt. Dernest at denne aksen er skråstilt, ca. 23.5 graders vinkel i forhold til solbaneplanet, som gir oss de vekslende årstidene. Uten at vi også tar disse fysiske faktorer med i beregningen, kommer vi heller ikke langt i retning av å forstå hva som skjer med klimaet nå for tiden.

Jordklodens rotasjon gjør at varmen blir fordelt, ikke bare ved natt og dag og den behagelig glidende overgangen i løpet av døgnet. Men også ved at vannmasser og luftmasser settes i bevegelse og skaper strømninger. Et eksempel på dette golfstrømmen som varmer opp norskekysten som ellers ville ha vært mye kjøligere. Også når det gjelder vinder, følger disse et fast mønster som har gjort at seilskutene kom frem der de skulle.

Jordens skråstilte akse gir oss vinter og sommer etter som den peker i samme retning uansett hvor kloden befinner seg i sin bane rundt solen. Det er vinter på vår halvkule når nordpolen er vendt litt bort fra solen, mens sydpolen er motsatt og at det derfor samtidig er sommer på motsatt klodehalvdel. Dette er ikke nytt for noen, men likevel viktig å ha i minne når det er spørsmål om vær og klima.

De vakre årstidene har stor betydning for livet på jorden. Naturen får vekselvis arbeide og hvile, akkurat som oss mennesker. Alle årstidene har sin skjønnhet og kraft som til alle tider har fascinert oss. En overmenneskelig visdom måtte til for å sette i gang en slik prosess av ingenting i et stort tomt rom. Bare et intelligent levende vesen med full kommen kjennskap til fysikk og kjemi, for ikke å snakke om matematikk, kunne klare det.

Det neste punktet mitt har vært gjenstand for mange debatter, for å si det mildt. Nemlig det at denne jordkloden har vært utsatt for en stor klimakrise før. Noen sier flere ganger, men personlig tror jeg det er en stor krise som har avgitt mange spor. Disse finnes i naturen som svære rullesteiner på toppen av høye fjell, Devils Rock i Australia, Grand Canyon m.fl. Ved siden av slike geologiske fakta som vitner om en klimakatastrofe, finnes også en tydelig skriftlig beretning om Noahs ark, som han fikk beskjed om å bygge fordi Gud ville sende en vannflom over jorden. Grunnen til dette var at Gud brydde seg om sitt skaperverk og reagerte på at verden var blitt så ond og farlig at noe måtte gjøres. Dette har igjen sammenheng med striden mellom det gode og onde, mellom Gud og Satan. 

Altså har det funnet sted en stor flomkatastrofe og vann har fra ett sted kommet og i slike mengder at strømningene har brutt opp fjell og har slipt biter til helt runde steiner. Hvorav noen er så store som hus og blitt leggende på toppen av fjell. Grand Canyon og Devils Rock bærer preg av erosjon som bare kan ha blitt skapt av kraftige vannmasser. Men hva har så dette med dagens klima å gjøre?

Det er en gåte å forstå hvor vannet kommer fra i det hele tatt. Men særskilt mengden, hvis det dekket alle jordens fjell, for ikke å snakke om hvor alt vannet senere ble av. Det siste er lettest å avklare, for vannet finnes fortsatt her i de mange dype hav som kan ha blitt til av det enorme presset fra vannet der jordskorpen har vært tynnere, noe som kan ha presset andre partier opp og skapt ekstra høye fjell.

Vitenskapen tror at vannet kom til jorden fra det ytre rom i form av et enormt flygende isfjell som ved en tilfeldighet, eller skal vi heller si kjempeflaks, traff jorden. De overser da, bevisst eller ubevisst, at vann består av to elementære grunnstoffer, to gasser, nemlig hydrogen og oksygen. Naturen har brakt sammen disse to gasser i akkurat den mengde som skal til for å gjøre jorden beboelig. For det finnes fortsatt både hydrogen og oksygen som ikke er fusjonert til vann. Spørsmålet om hvorfor bare en del av disse to grunnstoffer er blitt til vann, kan ikke begripes med mindre man anerkjenner at denne prosessen er styrt av en overnaturlig kraft som både er intelligent og omtenksom.

Vitenskapen samlet tror dog ikke at det finnes en slik overnaturlig kraft, men at alt er tilfeldig. Likevel er mange vitenskapsmenn personlig av den oppfatning at Gud finnes og deler derfor ikke vitenskapens offisielle syn. Grunnen til at vitenskapen er ateistisk, er ikke mangel på bevis på eksistensen av en universell urkraft, men fordi deres hovedinteresse er å uforstyrret gjøre med jordkloden som de vil. Spesielt innen forsvarsindustri, energikapitalisme og maktpolitisk konsumentkontroll. Som alt sammen er ødeleggende for natur og klima. Ingen liker at andre raserer det de har bygget, og derfor er det best for dem at Gud ikke finnes.

Mange tror på løgnen om at alt er blitt til ved en tilfeldighet, eller som den nye fantasien lyder, ved ailiens fra verdensrommet, som mange påstår de har sett. De glemmer da at Gud ikke bare har vitenskapen som fiende. Men at han også har en usynlig fiende ved navn Satan alias Lucifer og djevelen, som dessuten er den kraft som inspirerer alle gudsfornektere. Dermed nærmer vi oss en forståelse av dette for alle som vil være helt ærlige mot seg selv og andre. Gud finnes altså, og Satan også. Sistnevnte er gjenstand for ren tilbedelse med skremmende og blodige ritualer den dag i dag og i miljøer man ikke skulle tro. Hemmelige selskaper tilber Lucifer og driver menneskeofring og andre grusomme og motbydelige handlinger. Det påstås at verdens høyeste politiske lederske ledere er medlem av slike selskaper og derfor korrupte fra innerst til ytterst. I så fall burde det åpenbares i den politikken som føres. Det kritiske spørsmål blir da: Ser det slik ut?

Striden mellom Gud og Satan gjenspeiler seg på jordkloden, siden det er om retten til å regjere over jorden og dens beboere striden føres. Satan var ifølge tradisjonen opprinnelig en loyal Guds engel som fikk oppdraget med å opplyse menneskene som i utgangspunktet var tom i hodet. Derav fikk han navnet Lucifer, lysbærer. Et godt liv på jorden betinget kunnskap og ble illustrert i historien med kunnskapens tre i paradiset, hvor Lucifer, som allerde da var blitt en fallen engel på grunn av lysten på full kontroll, lokket våre første foreldre til å ta en snarvei til kunnskapen ved å spise av treets frukt. Dette bildet er fantastisk enkelt, men likevel illustrerende for hva det handlet om. Gud ville ha det på sin måte, langsom og sikker innføring i livets hemmeligheter slik at mennesket virkelig forsto hva livet deres innebar. Men Lucifer ville ha det på en annen måte, kjapt og smart, ettersom han nå trengte en befolkning i sitt rike. Adam og Eva ble lurt opp i stry og deretter dømt for ulydighet og mangel på angerfølelse. Med tanke på hvor degenerert verden nå har blitt, er det lett å tro at det er noe viktig å lære av denne gamle historien like vel. Resultatet ble at "den gamle slange" som Guds motstander, fikk makt og innflytelser over verdens første beboere og har utøvd denne makt til denne dag. Og at all åndelig og intellektuell tenkning skal foregå uten å ta Gud med i betraktning. Slik har Satan klart å lure en hel verden og kommer til å dra så godt som alle med seg i fallet. For selv om Gud opprinnelig ga Lucifer et høytidelig oppdrag over en viss tid, så ser vi mange tegn på at hans onde rike står for fall. Et viktig prinsipp i naturen er at ondskapen ødelegger seg selv. Som når et eple råtner, så vil det råtne ferdig til alt blir til jord igjen. Gud har dessuten sagt at Satan ultimat skal knuses og at det så kommer et nytt rike med en ny konge som vil bringe fred, rettferdighet og glede. Er det ikke et slikt styre alle ønsker seg?

Men så tilbake til vannflommen igjen. Hvor kom alt vannet fra? Beretningen om skapelsen gir svar på det. Det ble dannet en hvelving over jorden, det vi kaller atmosfæren. Under denne var det vann, altså hav som dekket hele planeten. Men over hvelvingen, var det også vann, så merkelig det enn høres ut. Men det var vann i form av damp, muligens for å beskytte livet fra skadelige stråler fra solen og andre planeter. Der har vi altså vannet som trengtes for å skape vannflommen. Men hvordan kunne denne vanndampen falle ned på jorden?

Alle vet at for at det skal bli regn, må det være kulde. Under et blikktak hvor det er kaldt ute, blir det vanndråper. På jorden er det to kalde punkter, nord- og sydpolen. Den skråstilte jordaksen gjør at mye kulde er konsentrert om polene. Hvis aksen hadde vært loddrett i forhold til jordbaneplanet, ville det også vært varmt på polene, selv om ekvator ville være varmest. Den skråstilte aksen er derfor en meget viktig faktor for regulering av kulde og varme på kloden og i atmosfæren over oss. Og dermed også i det vannet som var over hvelvingen. Dette er fortsatt litt gåtefullt, for oppe i disse høye luft lag over jorden er det kaldt, noe alle flygere vet. Derfor kan dampen ha vært små iskrystaller. Men det er ikke helt sikkert, for klimaet i atmosfæren må jo ha vært annerledes den gang da et lag av damp isolerte atmosfæren fra det iskalde rommet. Kanskje det var iskrystaller helt øverst og temperert damp nederst?

Kloden sett fra verdensrommet viser tydelig ismassene på polene. Disse er skapt ved ekstrem kulde i en mørk flekk som avgrenses ved det som kalles plarsirkelen. Jordaksens skråhet bestemmer størrelsen på denne runde mørke flekken, der solens varme stråler ikke slipper til om vinteren og bare i liten grad om sommeren.

Helningsgraden på jordaksen må ha endret seg og gjort større til det den er i dag, altså rundt 23.5 grader, mens den altså før var noe mindre. Det skal bare ørsmå endringer til i dette fint balanserte systemet for å gi store utslag. Men denne endringen førte altså til at den kalde flekken på polene ble større. En justering av jordaksen har derfor skapt den ekstra kulden som kort etter påvirket klimaet. Nye og kraftige strømninger i luft og vann, men fremfor alt i de høyre luftlag der de små nederste vanndråpene over atmosfæren helt naturlig fortettet seg og falt ned som regndråper. Resten er lett å tenke seg, ettersom vi alle hva vet som skjer i vannets kretsløp. Men poenget her er at noe eller noen må ha grepet inn for at dette skulle kunne skje. Det eneste logiske er troen på en allmektig Gud som har skapt jorden og derfor vet eksakt hvordan han kan justere alle elementer i forhold til hverandre og i tråd med hva han vil oppnå.

Hvis du har klart å henge med helt hit, skal du nå få sannheten om den globale oppvarming. For det som skjer akkurat nå foran øynene våre, tyder på at det nettopp er Gud som nå har en finger med i spillet. Han rører igjen ved både jordens akse og rotasjon. Selv vitenskapen er forundret over at Polarsirkelen flytter seg nordover. Monumentet i Nordland befinner seg nemlig ikke lenger på sirkelens grense, for den er flyttet en kliometer nordover! Dessuten er man sjokkert over å kunne registrere at jordkloden roterer saktere rundt sin egen akse! Riktignok ikke så mye at det kan merkes, men selv noen milliarddeler av et sekund, er vitenskapen i dag i stand til å måle. Indikasjonene er tydelige på at noe skjer med de astrogeologiske forholdene som berører kloden vår.

Alt dette gjør klimaproblemet lettere begripelig. Det er altså ikke CO2 eller klimagasser som gjør kloden varmere. Industrien kan slappe av, men er ikke uten skyld når det gjelder å ødelegge jorden på andre måter, noe verdens miljøorganisasjoner kjemper for å få slutt på. Endringen av klimaet betyr ikke bare at kloden blir litt varmere, men at strømningen av luft og vann finner nye seg veier. Da kan det bli varmere der det før var kaldere og motsatt. Når det snør i Kuwait og vi i Norden har tre ukers vinter mellom sen høst og tidlig vår, er denne forandring tydelig, men ingen alvorlig krise. Og når Nordpolen avtar og Sydpolen øker er det selvsagt merkelig. Men husk da på at under Nordpolen er det strømmende vann og under Sydpolen er det iskaldt fjell. Derfor er klimaet rundt disse polpunkter forskjellig og kan ikke sammenlignes som om forholdene var helt like. Alle geofysiske endringer med jordens stilling i rommet er en god forklaring på mange værfenomener som El Ninjo med flere. Det gode ved å tro at Gud står bak dette spillet og ikke mennesker, er da at det skjer i kontrollerte former og ikke slik at vi går mot en fryktelig katastrofe som utsletter alt liv. Tvert imot, Gud holder på å rydde opp i djevelens kaotiske verden, noe som også er spådd om i form av løftet om en ny himmel og en ny jord. Denne operasjonen bringer ulykke over alle som ødelegger jorden, men løfte om bedre tider for alle som forstår Guds mening med sitt skaperverk.

 

ROALD DANIELSEN

 

For andre tankevekkende temaer, velg blant mange forskjellige på menyen øverst til venstre

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar