JOHANNES ÅPENBARING - en kommentar

NESTEN 100 ÅR GAMMEL OG I FENGSEL FOR SIN KRISTENTRO, FIKK JOHANNES SE SYNER HAN SELV IKKE FORSTO

Apostelen Johannes, en av Jesu tolv første disipler skrev ikke bare det fjerde evangelium, men også Bibelens siste bok, Åpenbaringen. Denne mannens inderlige følsomhet for dype åndelige aspekter, gjorde at han ble den apostelen som Jesus likte mest. Ved å sammenligne de fire evangelier, ser man straks denne forskjell. Kanskje nettopp derfor ble Johannes valgt til å formidle den åpenbaring eller forståelse av hva Gud ville fortelle. I bokens innledende vers leser vi at Gud ga denne åpenbaring til Jesus som ga den til en engel for at han skulle gi den til Johannes. Her ser vi samtidig en slags kommandolinje i strømmen av informasjon fra høyeste hold. Men Johannes var ikke selve målet. Denne mildt sagt kryptiske informasjon skulle gis videre til Guds tjenere for at de skulle vite det som snart skulle skje.

 

For å få best mulig utbytte av denne kommentar, anbefales gjennomlesning av Åpenbaringen minst tre ganger. Langsomt og med ettertanke i tråd med ordene om at "lykkelige er de som leser disse ord" og innforstått lever etter dem. Derfor må ingen legge noe til eller trekke noe fra. Min dyptgående kommentar er ikke et forsøk på å fordreie eller fremme visse synspunkter, men heller å plukke ting fra hverandre og sette dem sammen igjen slik at en langsom forståelse og aha-opplevelse kan komme frem.

 

Johannes åpner med å hilse de sju menigheter i Lille-Asia, som er dagens Tyrkia. Det fantes kanskje menigheter eller grupper andre steder, men ut fra tidens vanskelige kår for de kristne med forfølgelse og straff, er det mulig at det bare var disse sju menigheter. Johannes selv var fange på øya Patmos i Egeerhavet og i Roma ble de kristne kastet for løvene i Colloseum og på andre arenaer. Uansett skulle denne samling menigheter bli de første som fikk det brev Johannes skrev, antagelig i form av en bokrull. For bøker som vi kjenner dem, fantes ikke da.

 

Tidspunktet var rundt det første hundreårskiftet og kristendommen som Romerrikets statsreligion lå ennå et par århundrer frem i tiden. Keiser Konstantin konverterte til Kristendommen i år 325 og ble i realiteten den første pave. Johannes, som satt i lenker fikk en viss frihet til å skrive dette brevet til sine venner som romerne selvsagt også ville ha i fengsel fordi store nye bevegelser ble ansett som en trussel mot rikets sikkerhet. Så kanskje det at teksten var såpass symbolsk og i romernes øyne svevende surrealisme og politisk ufarlig, gjorde at brevet kunne bringes ut til mottagerne. 

 

Åpenbaringen er et verk på 22 relativt korte kapitler man kan komme gjennom på en kveld om man vil. Men forståelsen av hva som fortelles får man ikke ved slik hurtiglesning. Boken er full av bilder og symbolikk og viktige hendelser er beskrevet fra flere vinkler der ting overlapper hverandre slik at man ofte må gå litt frem og tilbake i beretning for å finne tråden.

 

Bokes første tre kapitler er foruten selve innledningen, også ris og ros til de forskjellige gruppene. Jesus er deres åndelige hyrde og vil dem alle vel og formaner dem til å følge godt med i det som nå skal bekjentgjøres. Og det er store ting fra den høyeste som også gjennom profeter flere hundre år tidligere har talt om nesten det samme. For eksempel profeten Daniel i det gamle testamente. Det å lese gjennom denne profetien skaper også et godt grunnlag for å forstå Åpenbaringen. Begge profetier har et hovedbudskap: Gud skal fjerne denne verdens styresmakter som alle er av djevelen og innsette sin utvalgte og godkjente Konge Jesus Kristus i sitt himmelske rike hvis jordiske område skal gis til de mennesker som forstår evangeliet og lever etter det. Dette blir en blodig kamp, men seieren er klar på forhånd. Djevelen samler sine tilhengere i mange forskjellige grupper, politiske, religiøse, akademiske, komersielle, sosiale med mere. Operasjonen er krevende og kompleks men Johannes beskriver den elegant og med et billedspråk det går an å forstå om man åpner seg og tar i bruk sin iboende åndelige kraft.

 

Fra kapittel 4 og utover fortelles om en hemmelig bokrull som var forseglet med sju segl. Bokrullen var hellig og ren, fri for løgn, hykleri og propaganda som informasjon fra djevelen alltid er. Guds bokrull kunne bare åpnes av en som selv var ren og sermoniell verdig til dette. Etter en stund ble det klart at Jesus Kristus i himmelen, også kalt lammet ("Se der er Guds lam, som bærer verdens synd") som ble ofret som et påskelam for Gud på korset og således til det siste beviste sin lojalitet mot himmelens og jordens Herre. Han kunne åpne seglene i tur og orden på denne hemmelighetsfulle bokrullen.

 

Før jeg går inn på hva som var bak de sju seglene, vil jeg kommentere litt om at disse budskaper i bokrullen hørte sammen med lignende budskaper i andre sekvenser av dette store som nå skulle åpenbares. For eksempel når det sjuende segl ble åpnet, ble en ny samling kunngjøringer gitt i form av sju engler som skulle blåse i sju basuner. Når den sjuende engel blåste i sin basun, ble noe av det samme som var sagt tidligere sterkere fremhevd mer detaljert og mer dramatisk enn tidligere. Alt handlet om ødeleggelsen av Guds fiender som ville bli en stor og krevende operasjon. Etter hendelsene ifølge den sjuende basun var kunngjort, så Johannes til slutt sju engler som fikk overgitt sju skåler fulle av Guds vrede som skulle tømmes over verden med fryktelige konsekvenser for de impliserte. Etter denne beskrivelse gis et slags tilbakeblikk mer detaljert hvordan verdens djevelske elite av Guds fiender fikk gjennomgå og til slutt hva Gud har i vente for dem han godkjenner.

 

Et lite problem for meg å forstå står i kapittel 10 og handler om de såkalte "sju tordener". Johannes hører tordnende stemmer, men får beskjed om ikke å skrive dette ned. Tordentale er et velkjent begrep, og det Johannes hørte var kanskje kun beregnet for ham slik at han forsto alvoret og fortsatte å skrive ned det han hørte og så. Noen annen forklaring er vanskelig å finne.

 

Det første Johannes så, var at himmelen åpnet seg så han fikk et glimt av Guds trone som vitterlig er usynlig for mennesker, men som Johannes likevel kunne oppfatte som noe stort og vidunderlig vakker som blinkende edelstener i alle regnbuens farger. Men dette vakre går snart over i grelle sterke bilder, Når bokrullens første segl blir brutt, ser Johannes en hvit hest som blir ropt frem. Hester på den tiden var mest brukt i krig og denne første hest var hvit med en rytter som hadde en bue, et våpen for å drepe. Rytteren hadde en seierskrans på hodet fordi han red fra seier til seier. Noen mener at rytteren på den hvite hesten var Jesus Kristus og blander da sammen et annet bilde senere i beretningen der det åpenbart menes Jesus Kristus som kommer ridenede på en hvit hest. Men denne første hvite hesten viser seg å storme frem sammen med tre andre hester, en rød som betyr krig, en svart som betyr matmangel og en gulblek som betyr pest. Disse fire hester med ryttere er alle ute for å ødelegge. Men hva betyr den hvite hesten? 

 

Som i alle kriger, er sannheten dens første offer. Løgn og bedrag, svindel, hykleri, propaganda og falskhet må derfor være den hvite hesten. Derfor kaller noen bibelforskere denne første hest og rytter for Antikrist. Disse fire hester var i det hele tatt kun abstrakte figurer som representerte det vi ser i dagens verden av misinformasjon, krig, matmangel og pest. Alt sammen krefter som skulle ha framgang en viss tid, men ikke lenger enn til et bestemt punkt. 

 

Når lammet Jesus Kristus brøt det femte segl, så Johannes noe helt annet. Han så sjelene til dem som var slaktet, som det står. Forfulgte og henrettede martyrer som på en symbolsk måte lå under alteret foran Guds trone. I virkeligheten var de døde i graven i påvente av en oppstandelse, men dette synet skulle sansynligvis trøste de levende som fortsatt var truet av sverdet, slik at de holdt ut fordi Gud hadde flere ting å gjøre før han ville kalle dem tilbake til livet igjen. Noen sier at dette beviser at sjelen lever etter at kroppen er død, men da glemmer de at hele Åpenbaringen er en samling symboler og bilder som forklarer noe annet enn det man først tror.

 

Så er turen kommet til det sjette segl. Da inntrefferet stort jordskjelv og solens og månens lys blir sterkt redusert. En måne rød som blod kan ses hvis en større planet kommer foran solen og skygger for månen. Noe astralt uvanlig er det som skjer. Stjerner falt ned på jorden, hvilket kan være de mange tusen oppskutte satelitter som nå kretser i baner rundt jorden og som Gud vil ha vekk? At himmelen revnet og øyer og fjell forsvant, er kanskje mer symbolsk enn faktisk, men Johannes oppfattet poenget som var at denne kulminasjonen av Guds vrede mot djevelen og hans verden nå var kommet til finalen. Åpningen av disse seks første segl er som overskriftene i en avis. Kort fremstilling av en lengre sak, som i dette tilfellet blir mer belyst av andre profetiske syner Johannes fikk se etter hvert.

 

Det siste Johannes fikk se bak det sjette segl, var fire engler som befant seg ved Eufrat og ventet på befalingen om å sende de fire vinder over jorden. Stormvinder som skulle jevne djevelens byer og installasjoner med jorden. Men de måtte vente til  "engelen med skrivetøyet" hadde satt Guds merke på hans tjeneres panner eller høyre hånd. Her nevnes 144 000 som er fra Israels tolv stammer, tolv tusen fra hver stamme. Tydeligvis et symbolsk tall som betegner fullstendighet som viser at alle rettroende israelitter var sikret sin seierskrans.Disse var for lengst gått i graven til sine fedre, men var likevel som levende for Gud. Disse hadde allerede fått merket eller seglet. Men Gud hadde til hensikt å frelse flere enn disse trofaste og lojale israelitter. Johannes fikk se en stor skare i hvite kapper som sto levende foran Guds trone og som derfor også måtte få seglet. Hvem disse var forklares med at det er de som kommer gjennom den store trengsel. Ikke israelitter, men hedninger som hadde forstått og akseptert evangeliet. Den globale store trengsel Jesus hadde advart om 70 år tidligere. Med andre ord, de mennesker som levde helt frem til endetiden og få erfare overgangen fra denne verdens djevelske riker til Guds himmelske rikes jordiske område. De 144 000 var en førstegrøde av de utvalgte, ettersom Israels folk var Guds utvalgte blant nasjonene som da fantes, og som først fikk høre evangeliet. Mens dette også skulle ut til hedningene som var mange flere, en stor skare av lojale troende kristne. I endetiden ville det gamle ekte Israel ikke eksistere, kun falske jøder som besto av konverterte bedragere som bruker jødedommen for å få sympati og medhold. Som andre steder kalles Gog av Magog eller på mer moderne språk heter khazarer og som nå har tilhold i Ukraina, tro det eller ei. Ingen av disse ville få Guds segl, for de hadde allerede tatt imot dyrets merke.

 

Når det sjuende segl ble brutt begynte mer alvorlige saker og ting skje, eller rettere sagt en profetisk beskrivelse av dem. Mer i dybden hva som skulle skje mellom de fire hester med ryttere og det store jordskjelvet, som var så stort at det aldri hadde forekommet et slikt stort jordskjelv før. Hittil var Johannes selv satt inn i hva som hovedsakelig skulle skje, en stor trengselstid med villedende propaganda, krig og opprør, hungersnød og dødelig pest og sykdom som skulle ende med en finale som rystet verden bokstavelig og symbolsk til alt lå i grus. 

 

Det sjuende seglet ble åpnet og det Johannes da fikk se var sju engler som gjorde seg klar til å blåse i sine sju basuner. Den første blåste og hagl og ild, blandet med blod ble kastet på jorden. En tredjedel av jorden brant opp, store skoger og alt det grønne gresset. Symbol på at både store og små ville bli straffet blodig og slått til jorden av store hagl. En fryktelig hendelse hvis effekt rammer en tredjedel av jorden!

 

Kort etter blåser den andre engelen i sin basun. Et stort brennende fjell fra himmelen blir kastet i havet, som blir til blod. Symbolsk og betyr at ingen levende skapninger kan leve der unntatt visse steder. Igjen ser vi at en tredjedel blir ødelagt, skapninger i havet og selv en tredjedel av skipene. Det brennende fjellet rammet ikke bare livet i salthavet, men også handelen som foregikk med skipstrafikken.

 

Den tredje basun viste en stjerne som falt fra himmelen, eller ble den kastet ned? Stjernens navn var "malurt" og falt på på elvene og vannkidene, altså ferskvannet slik at det ikke kunne drikkes. Mange gjorde det likevel og døde av forgiftning. Ser vi ikke allerede et profetisk bilde av en jord som ødelegges av forurensing av først det dyrkbare jordsmonnet og dernest havet og til slutt innsjøene og ferskvannet? Livet i havet er sterkt redusert og torsken er forsvunnet fra Kattegat og likedan i mange elver og vassdrag. Industriavfall, landbruksavfall, kloakk, tungmetaller, petroleum, plast og mange andre farlige ting ender opp i elver og til slutt havet. Men det skal skje mer enn dette.

 

Fjerde basunen medfører at lyset reduseres, ikke nok en gang, men som en gjentakelse av det som ble sagt før da det sjette segl ble brutt. Igjen nevnes en tredjedel som faktor som selvsagt ville merkes om det var bokstavelig, men det kan også ha en åndelig betyrning. Verdens lys er ikke bare elektrisk, men store og små kilder til opplysning kan bli rammet av den kraftige basunen som gjør at verdens lys og forståelse av hva som foregår sterkt reduseres. Det kaos som råder som gjelder hva folk blir opplyst om nå, forteller oss således at vi nå befinner oss midt i tiden før den store trengsel, som mange likevel ikke forstår. Men det skulle bli enda verre. De siste tre basuner var tre ve-rop, varsler om kommende katastrofale hendelser.

 

Den femte basun var det første ve-rop om en stjerne som falt (eller ble kastet) ned fra himmelen med en nøkkel til avgrunnen. en slags stor brønn som ble åpnet. Ut strømmet da en forferdelig røk så både luften og sollyset ble formørket. Røyken var en sverm av gresshopper som spredte seg ut over jorden og fikk samme makt som skorpioner, altså med en giftig stikkende hale. De skulle skade mange, men ikke dem som hadde Guds merke. Ofrene var dem som bar dyrets merke. Ikke drepe dem, men pine dem i fem måneder, hva nå det skulle bety. Gresshoppene lignet hester rustet til krig mot menneskeheten som ikke sto på Guds side. Menneskeansikter med kvinnehår og løvetenner får oss til å tenke på politikere, særlig kvinnelige som det nå er mange av, og med løvetenner som gladelig eter opp sine lands borgere hvis de for eksempel skylder skatt eller på annen måte ikke er nyttige. Den stikkende halen påminner om sprøytestikket med falsk vaksine som påtvinges folk, men ikke dem som tjener Gud, for de er merket og beskyttet så de forstår hva djevelen gjør når han vil injisere giftig grafitt-oksid i folk så de får ødelagt sin frie evne til å tenke selv, blir sterile og til slutt sitter igjen med et ødelagt immunforsvar og kan dø av en lett forkjølelse. I fem måneder, skulle de plages de som på denne måten ble merket med dyrets tall 666. Et symbol på djevelens ufullkommenhet ganger tre, mens tallet sju står for Guds fullkommenhet. Men etter dette skulle det bli enda verre.

 

Sjette basunen gjorde situasjonen enda farligere. Da skulle fire engler som var bundet slippes fri. Onde engler som kalte på en diger hær av krigere på hester, tjue tusen ganger ti tusen er 200 millioner som Johannes så storme frem på arenaen. Fryktinngytende med ild, røyk og svovel som de pustet ut. Et varsel om krig, propaganda og dødelig sykdom. Også hestenes haler var farlige som skorpioner, kanskje en ny og mer aggressiv vaksinekampanje ble spådd? En ny falsk pandemi, nye restriksjoner og tvang? Monkeypox, apekopper er allerede et problem som kan bli verre. Igjen rammes en tredjedel og man kan lure på om dette var ennå en tredjedel slik at det nå bare var en tredjedel av menneskeheten tilbake etter dette. Men Johannes sier at de ikke ikke ville vende om fra sin ugudelige ferd og identifiserer faktisk den khazarske mafia, Gog av Magog som er den ugudelige klanen av kriminelle korrupte politiske verdensledere. Konger, presidenter, statsministere, bedriftsledere og rollemodeller som alle er forent i diverse hemmelige selskaper og organisasjoner med ett felles mål: Henry Kissingers New World Order. En ny kommunistitk tyranniserende verdensorden der folks frie vilje og tenkning er radert ut av usynlige stråler og vibrasjoner, giftige injeksjoner og massiv øredøvende propaganda. Alle disse toppfolk er styrtrike individer som forenes gjennom djevelske blodige ritaler som jeg skal avstå fra å beskrive her. Disse ville ikke slutte med sin tilbedelse av avguder, sine mord, sin magi og trolldom, sitt ekstreme horeliv og aggressive kjønnsforvirring, og sine ran og tyverier. De ville heller trassig gå til krig mot Gud og hvis de tapte vil de dra alle andre med seg.

 

Etter denne dramatiske sekvensen, fikk Johannes se en bokrull som han måtte spise, altså gjøre seg godt kjent med. Nå var han klar til å tale profetisk mot mange storfolk som verdens statledere. Med en målestang skulle han måle tempelet, altså sjekke om troen blant kristenfolket holdt mål. Fra og med denne sekvensen begynner selve tidsaspektet å måles med forskjellige koder som ikke alle forstår, hvilket også kan være meningen. En periode på 1260 dager er det samme som tre og et halvt år. Andre steder står det 42 måneder som er det samme og atter andre steder står det profetisk "en tid, tider og en halv tid". Tre og et halvt år er halparten av sju år, den siste gåtefulle "årsuken" i Daniels profeti som nå kan ses er tidfestet til vår tid. De siste sju år av denne verden før Guds rike kommer som en oppfyllelse av bønnen Fadervår: "Komme ditt rike og skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden".

 

Denne konklusjon ser man klarere når helheten i Johannes åpenbaring ses under ett. Når man forstår at synene ikke er ordnet kronologisk, men forklares mer og mer med nye syner. Sannheten om det som skal skje er det bare Gud som fullt ut vet. Men han vil at hans sanne tjenere skal informeres tilstrekkelig så de kan berge seg og ikke rives med i strømmen på den brede vei. Dagen og timen kjenner ingen, men mange tegn tyder på at tiden nærmer seg raskt. Kodene som peker på de tre og et halvt år er derfor ekstremt viktige og interessante. Allerede 500 år før Kristus fortalte profeten Daniel litt av denne hemmelighet. En ond konge skulle fremstå som den siste i en lang rekke og holde på en relativ kort tid før han ble knust sammen med villdyret og den falske profet, Babylon den store og alle Guds fiender. For å kunne forstå denne siste årsuken, altså de siste sju år før dommedag, kan vi se hvilke hendelser som skunne inntreffe og når. Den onde kongen skulle begynne med å undertrykke helligdommen som er bærerne av evangeliet, altså de sanne troende kristne på jorden i denne endetiden. Den khazarske mafia ble avslørt og kjent for kort tid siden. Bestående av hedenske mongolske barbarer med et innbitt hat mot Gud, oppkommet i det geografiske belte som strekker seg fra Mongolia til Ukraina. Denne farlige fienden vil fjerne troen på Gud fra jordens overflate, drepe de fleste mennesker og overta jorden og ha verden for seg selv. Denne farlge banden har nå tatt kontroll på FN, WHO, WEF med flere, samt alle verdens regjeringer og organisasjoner. 

 

Forfølgelse av de kristne er undertrykkende, men ikke dødelig i første omgang. I samme periode får Johannes se at en utbredelse av evangeliet spres relativt fritt. Men som kvinnen i Åpenbaringen kapittel 12 som fødte et barn ble forfulgt, ble hun beskyttet av Gud og bragt et sted hun kunne livberge seg i tre og et halvt år, 1260 dager, borte fra slangen alias djevelen. Enda et symbolsk bilde på det som skjer. Da ble det en krig i himmelen og djevelen ble kastet ned på jorden som derfor ble vred og startet en forfølgelse av de troende. Tiden for undertrykkelsen var over. Nå skulle kristendommen utryddes! 

 

Denne dramatiske utvikling ble profetisk fremstilt ved at Johannes så for seg en periode på tre og et halvt år med frihet til å spre evangeliet, men under press. Så begynner en ny periode på de siste tre og et halvt år med sterk forfølgelse og forbud mot all religiøs virksomhet. Profetisk fremstilt iav Daniel som at det daglige offer skulle avskaffes. De lovbestemte ofringen i Israel var den viktigste religiøse handlingen folket måtte foreta for å ha Guds gunst. Når denne tradisjon blir brutt med makt, som den faktisk er nå ved at tradisjonell religion er avskaffet til fordel av The New Age System, et avskyelig monster som Paven i Rom nå arbeider med ved å smelte sammen alle verdens religioner til en djevelsk statsreligion som folket kan tro på. Når tvangen og forfølgelsen starter, er det som om Guds to vitner, de to pakter, den gamle og den nye, blir drept og blir liggende på gaten i tre og en halv dag. Disse to har altså evangelisert i tre og et halvt år intensivt globalt med informasjon blant annet via internett slik at alle som vil, kan bli kjent med evangeliet. Men så er dette stoppet og avskaffet, som om de var døde. Verden feiret at de nå var borte, men etter tre og en halv dag, 42 måneder, altså tre og et halvt år, ble det liv i dem igjen. Gud reiste dem opp, hvilket skremte deres fiender. Men djevelen var fortsatt i krigshumør og ville ta dem. Spenningen stiger for Johannes som etter hvert får fylt hullene han må ha savnet for å forstå synet.

 

Et villdyr stiger nå opp av havet som man mener betyr folkehavet. Som en vill og farlig leopard med sju hoder og ti horn og med kroner på hornene. Som betyr sju sentrale verdensmakter etter hverander i tur og orden. Et av hodene med et stygt sår fra en skade som kunne vært dødelig, men som frisknet til. Dyret må ha vært i kamp. Hvem denne verdensmakten er har vært en gåte lenge. Man regner de sju verdensmakter som Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Romerriket, samt den sjuende som det er delte meninger om. Noen sier Anglo-Amerika som har eksistert i 250 år, ikke akkurat en kort tid. Derfor tror noen at Romerriket fortsatt regjerer fordi dets statssystem er gått i arv til nettopp England og Amerika. Derimot har "den onde kongen" i Daniels profeti stått frem som "den åttende" og likevel en del av de sju i og med avsløringen av den khazarske mafia bestående av falske jøder uten stamtavle annet enn etter disse mongolske hedninger valgte jødedommen influert av babylonsk visdom og magi som passet dem utmerket. Dette hjelper oss også til å identifisere Babylon den Store. Som ikke er Vatikanet noen mener, men bærerne av babylonsk tradisjon som er ekstrem fiendskap mot Gud og tilbedelse av demoner og ofring av levende mennesker - også barn.

 

Johannes så også et lam med to horn som steg opp av jorden kort etter villdyret som steg opp av det opprørte havet.  Jorden som var mer stabil enn havet, kan bety at dette dyret ville vise seg mer rolig og fornuftig, demokratisk enn det første, hvilket kan minne om Anglo-Amerika fordi lammet så uskyldig ut, men talte som en drage. Alle disse skremmende kreaturer er fiender av Gud som avsløres etter hvert som tiden nå skrider frem. Falskhet og bedrag er til å ta og føle på, for sannheten er nå kastet til jorden og blir tråkket på.

 

Begge dyrene er Guds fiender og samarbeider om å ta total makt over menneskeheten. Lammet som steg oppav jorden ville at det skulle lages et bilde til ære for villdyret som steg opp av havet. Et avgudsbilde som tydeligvis er FN som representerer alle verdens nasjoner som offisielt vil skape fred og avskaffe krig, men som i realitieten sikter imot total diktatorisk makt. USA vil kontrollere FN, men klarer det ikke og har i stedet opprettet alliansen NATO som i stedet for å forsvare USA er blitt en stedfortredende angrepsmakt mot erkefienden Russland.

 

Et storpolitisk spill pågår, eksakt som beskrevet i Johannes åpenbaring og som lett kan ses om man har evne til å tolke symbolikk. Allerede i Johannes hilsen til menighetene, nevnes noen som sier de er jøder, men ikke er det. Altså fantes det den gang falske jøder. Jødene i diaspora, altså de som flyktet fra Jerusalems ødeleggelse i år 79, spredte seg nordover og vestover. Stamtavlene forsvant og ingen kunne lenger bevise hvilken stamme han tilhørte og etter hvert ble jødeblodet utspedd med blod fra vanlige folk og hedninger (ikke-jøder). Mongolene var røvere og plyndrere som herjet langs Silkeveien fra Kina til Europa. De slaktet karavanelederne og stjal kamelene fullastet med alle slags kostbarheter, gull, sølv, silke, krydder osv. Morderne stjal til og med ofrenes identitet slik at de ville bli vanskelige å finne.

 

Denne trafikken ble drevet i flere hundre år og de flyktende jøder ble innblandet i dette spennende eventyret som kunne gjøre dem styrtrike på kort tid. Jødene bragte med seg kunnskap fra Babylon hvor de tidligere hadde vært fanger som en straff fra Gud for troløshet. Denne kunnskap innebar mystisisme, magi, trolldom og all slags djevelskap. Dette syntes mongolene om og konverterte til jødedommen. Ikke den gode gamle originale, men den perverse djevelske babylonske utgaven som baserer seg på Talmud og ikke på moseloven. Slik ble den moderne jøden til og spredte seg til Europa og etter hvert USA og tok i realiteten makten over alt med list og bedrag. Underveis oppsto "det jødiske problem" og Holocaust som kan ha vært det dødelige såret på ett av villdyrets hoder. Jødene ble jaget fra over hundre land på grunn av sine utspekulerte metoder for svindel og bedrag som gjørde dem så rike. Sigøynerne fra Romania er etterkommere av disse mongoler og alle vet hvilket rykte dette folket har pådratt seg.

 

Etter at det ble laget et bilde av villdyret, som ikke kan være annet enn dannelsen av FN, måtte alle ta på seg et merke, kjent som 666 hvis de fortsatt skulle kunne fungere i samfunnet og kunne kjøpe og selge. En profeti om et djevelsk tiltak med sikte på å kontrollere hvert menneske på jorden. Og så kom micro-chipen som skulle gjøre livet enklere, men hvor baktanken var å kontrollere befolkningen. Ikke mange nok ble hurtig nok operert og man tok i bruk ennå mer moderne metoder for å nå sitt mål. En pandemi ble erklært og skremte opp verden slik at mange lot seg injisere med flytende microchips og andre effektive stoffer som reagerte på visse frekvenser av elektromagnetisk stråling. 

 

Alt dette har skjedd innenfor noen få år som får en til å tenke på hva Johannes fikk se i sine syner. Folk har begynt å bli alvorlig syke og dør av vaksineskader. Operasjonen er en skandale og de skyldige blir jaktet på av forskere og advokater som vil ha dem arrestert, tiltalt og straffet for folkemord. Verdens befolkning er blitt virkelig vrede på sine ledere, særlig den khazarske mafia som i dag styres av den styrtrike familien Rothschild med støtte av petroleumsfarmasøyten Rockefeller. Et voldsomt politisk teater er i gang, men det viktigste foregår bak sceneteppet som bare noen få får titte bak. De kalles konspirasjonsteoretikere, men er i virkeligheten bare ute etter sannheten som ligger begravd under tykke lag med løgner. Også dette helt i samsvar med Johannes åpenbaring.

 

Kapittel 16 beskriver de siste sju vredesskåler som skal tømmes ut. Den første over jorden og da kom det fryktelige og smertefulle byller på alle som hadde dyrets merke og tilba bildet av det. Blir denne profeti oppfylt i og med at de som er vaksinert nå rammes av sykdommer og kanskje er årsaken tilutbruddet av monkeypox?

 

Andre skålen ble tømt i havet som ble til blod, slik som nevnt tidligere. Tredje skålen i elver og vannkilder som også ble til blod, altså udrikkelig og skadelig. Den fjerde ble tømt ut over solen som da fikk makt til å svi menneskene med sterk varme. Snakkes det ikke mer og mer om klodens oppvarming og klimaproblemer? Femte skålen ble tømt over dyrets trone slik at dens rike ble lagt i mørke. Nasjonenes korrupte kriminelle elementer er i dag samlet i Ukraina som blir beskyttet at det nye nazistiske regimet som tok makten i landet ved et voldelig kupp i 2014. Elendigheten er avslørt, men på grunn av mørket er det ikke mange som ser det. Ukraina er verdens verste kloakk av narkotika, sextrafikk, slavehandel, illegal våpenhandel med salg av de våpen som verdens mange land sender til dem i krigen mot Russland. For ikke å snakke om hvitvasking av pengene fra alle disse aktiviteter i samarbeid med Deutsche Bank som er straffet mange ganger for slik hvitvasking og nå er på konkursens rand. Verdesn kaos akkurat nå handler om Ukraina som derfor må spille en sentral rolle i Apokalypsen. Døm selv.

 

Den sjette skålen ble tømt over elven Eufrat for at det skulle kunne ryddes vei for kongene fra Østen. Nå skulle også Østens kongeriker med inn i bildet, India og Kina som i dag nesten teller halve verdens befolkning. Selvsagt må disse med i det sotre oppgjør som kalles dommedag. Veien ble nå åpnet og Putin som kriger mot hovedsetet til den khazarske mafia i Ukraina, får nå støtte fra nettopp India og Kina mot USAs dominans, spesielt finansielt. USA er i realiteten konkurs og dollaren i fritt fall mot totalt kollaps. Mørket over dyrets trone og folk som støtter det, er så tykt at de fleste i verden ikke ser hva som i realiteten skjer. 

 

Den sjuende og siste skål ble tømt ut i luften hvoretter Johannes får høre en røst som sier "Det er skjedd". Altså er vi kommet til selve dommens dag. Da oppsto et stort jordskjelv som aldri før hadde vært. Jo, forresten, det var nevnt et annet jordskjelv tidligere i synet. Her ser vi poenget med å studere profetien litt frem og tilbake, for dette jordskjelvet er det samme som ble nevnt tidligere og i likhet med flere andre ting som gjentas er uttrykk for at saken understrekes og gjentas flere ganger for at de kristne skal forstå alvoret. De som ikke skjønner noe, raver bare videre i mørket i troen på at alt sikkert ordner seg snart.

 

For når Guds vredes dag er over, byr engelen Johannes på et nytt tilbakeblikk for å vise ham hva som skjedde med Babylon den store, horen som sitter over de mange vann, folkeslagene og hersker over jordens konelige fjell. Villdyret begynner å hate henne og eter hennes kjøtt. Hornene som representerer militær makt ser man i dag begynner å mislike den khazarske mafia sitt tyranni. Generalene har avlagt en høytidelig ed om å beskytte folket mot ytre og indre fiender. Verdens regjeringer har blitt så korrumprt at de nå anses som indre fiender som ikke tenker på folkets beste. Patriotiske krefter innen verdens militære allianser har reagert og reiser seg mot mafiaen.

 

Utfallet av den krigen som kommer blir ikke at en jordisk seierherre blir stående etter at motparten er felt. Den enes sverd skal vendes mot den andre og siste fase av krigen blir Guds eget direkte angrep med det store jordskjelvet. Når støvet har lagt ser er det ikke mange tilbake, for engelen med sverdet har scannet jorden og funnet alle som ikke har Guds merke og hugget dem ned. En stille fred vil garantert senke seg over jorden som litt etter litt vil komme seg fra den sykdom djevelen har påført den.

 

Johannes Åpenbaring er altså en oppstykket beretning om visse konkrete ting som skal skje de siste sju år før den store dagen. Disse begivenheter ser en rekkefølgen av ved å legge bildene litt over hverandre som sjablonger. Detaljer kommer til etter hvert og til slutt har vi hele bildet. Teksten er altså ikke helt kronologisk sekvens etter sekvens. Likevel er det mulig for den som er interessert nok å se et samlet bilde av det som skal skje den aller siste tiden før det store oppgjør, da Gud skal hellige sitt navn og rykte og da han skal straffe djevelen og hans mange tilhengere. Men også da han skal frelse alle som søker beskyttelse under hans vinger.

 

Den siste årsuken er derfor en ond tid med mange smerter og plager som kunne ha ført til at mange vender om. Men det gjør de altså ikke. Tvert imot, de fleste forherder seg og forbanner Gud for de problemer de får De vil ikke slutte med sine bestialsske drap, sin satanistiske trolldom, sitt avskyelige horeliv og dine ran og tyverier. Synder som den khazarska mafia er skyldig i til halsen som sitt varemerke og som nå skal gøres opp. 

 

Kort oppsummert forstår jeg selv begivenhetene slik: Gud er en ordens Gud og har avsatt den siste årsuken som er nevnt i Daniels profeti til det siste store oppgjør med sin erkefiende den gamle slange alias djevelen. Alle tegn gitt å speide etter, kan nå ses av den som har åpne øyne. Som når man ser blader og blomster på trærne, vet man at sommeren er nær. Gud har sagt at han vil inngyte visse tanker i hodet på verdens ledere slik at de uten å vite det selv, faktisk gjør hans vilje. Ved årsukens begynnelse, altså sju år før den store dagen, skulle den onde kongen komme frem og bli synlig, selv om han kenge har operert i det skjulte. 

 

Den khazarske mafia passer perfekt inn i bildet som denne kongen. Les Daniel kapittel 11, fra vers 23 og bedøm dette selv. En erklært bitter fiende av Gud og alt det Gud står for. Han vil gjøre verden diktatorisk, fjerne troen på Gud og innføre sitt eget religiøse system. Derfor begynner han å undertrykk all religion for å få has på de sanne kristne, helligdommen. Slik holder han på i tre og et halvt år før han skrur pressa strammere til ved å forby all spredning av kristentro og forfølge alle som ikke bøyer kne for ham ved å gjøre som han krever. Daniel skriver at han avskaffer det daglige offer, omtrent midt i denne siste årsuken. Han lammer all kristen aktivitet i den hensikt å avskaffe den. Under dette presset ligger troen på evangeliet som død, men sanne kristne har fått litt hjelp og forstår hvordan de kan skjule seg. Etter nye tre og et halvt år med økende press mot troen på evangeliet stiller kongen opp "den ødeleggende styggedom", hvilket mange har spekulert hva kan være. Nå trenger vi ikke spekulere lenger, for dette er tydeligvis noe som har å gjøre med den fjerde industrielle revolusjon, transhumanismen ved at menneskets hjerne nå skal koples til datamaskiner for at denne ekstremt onde kongen skal få total fysisk og mental kontroll over hvert individ på jorden. Dette er hva den khazarske mafia, Gog av Magog, de falske mongolske jøder, ved sin spydspiss i Davos - World Economic Forum - selv har sagt.  

 

Når de sju år er til ende, kan man ved å se nøye på Daniels profeti oppdage en liten hemmelighet i kapittel 12, vers 11 og 12. Her nevnes 1290 dager (30 dager mer enn tre og et halvt år, uvisst av hvilken grunn) Men Guds folk måtte holde ut til 1335 dager, altså 6 uker lenger. Engelen som fortalte dette til Daniel forsikret at dette var sanne og troverdige ord fra Gud som alltid holder det han lover. Dagene det tales om her er uten tvil bokstavelige dager, ellers burde det vær noe som tydet på noe annet. Men for meg er dette et poeng som gir grunn til håp.

 

Verdens ledere og nyhetsmedia er alle enige om at verden er i krise og ingen kan levere en troverdig løsning på problemet. Det eneste er diktaturet som den onde kongen vil ha innført over en meget sterkt redusert verdens befolkning. Men både Daniel og Johannes viser klart at han vil mislykkes. De er ikke alene, for nå står mange frem og sier det samme. Historikere, forskere, psykoøoger og andre sier tydelig at dette ikke kan la seg gjøre fordi det er for mange ukjente fakorer inne i bildet som denne rikmannsklubben ikke vil kunne takle. Forsøket med å ta livet av majoriteten av befolkningen med vaksinen, lykkes ikke. Flere og flere skjønner lurerien og våkner opp av søvngjengeriet.  

 

Åpenbaringens kapittel 16 forteller om de siste sju skålene med Guds vrede. Den første fører til vonde og farlige byller som kompå alle som hadde dyrets merke. Nå har folk begynt å få byller som kalles monkeypox eller apekopper. Det kan være en reaksjon på vaksinen som har vist seg å inneholde flere gifter som svekker immunforsvaret. Og vaksinen kan være dyrets merke fordi man uten den verken skal kunne kjøpe eller selge. Vaksinepasset sørger for det. Andre skålen gjøt at havet blir ødelagt. Tenk forsøpling og forurensing. Tredje skålen ødelegger drikkevannet. Tenk kloakk, industriavfall, landbruksavfall og sur nedbør. Fjerde skålen gjør at solen blir så sterk at den svier. Tenk global oppvarming. Femte skålen tømmes over dyrets trone, som jeg tror ligger i Ukraina fordi dette er siste skansen som beskytter verdes samlede kriminelle virksomheter, verdens kloakk. Den sjette skålen åpnet veien fro kongene fra Østen, India og Kina hvis befolkning er halve jordens i sammenligning. Disse statsmakter skal også inn i bildet når dette store oppgjør skal foregå. Alle verdens konger skal samles på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. Sjuende og siste skålen skal tømmes i luften som avslutter med bulder og brak, lyn og torden og det store jordskjelvet som ryster alt så verdens byer ligger i grus. Et crescendo som på en rettferdig måte fjerner de mennesker som ikke oppfyller kravene til denne nye verdens innbyggere, fordi de ikke bryr seg om å gjøre den sanne Guds vilje. Men de gode, kjærlige, sannferdige og ærlige, rettferdige, fredelige, de gjestfrie, de gavmilde, de gudfryktige, respektfulle og gledesspredende oppfyller disse guddommelige krav. De som gjør mot andre det de vil at andre skal gjøre mot dem. De som forstår at å gjøre Guds vilje er å leve sitt liv slik Skaperen har foreskrevet fordi han vet best hvordan alt fungerer.

 

De siste 6 kapitler er så lettfattelige at jeg ikke behøver å forklare dem, En ny himmel og en ny jord venter alle troende kristne som har fått Guds merke eller segl fra engelen med skrivetøyet. Djevelen og demonene er kastet ut av himmelen og alle onde mennesker, samt likeglade som ikke søker Gud, vil også bli kastet ut fra den "nye byen" det åndelige Jerusalem, paradiset. 

 

Denne kommentar er et resultat av dype studier i de nevnte to bøker i Bøkenes Bok. Jeg kaller meg ikke skriftlærd eller spesiell intelligent og kan ikke garantere at alt det jeg skriver er 100 prosent korrekt. Men det er hva jeg selv har kommet fram til så langt. De fleste som kaller seg kristne går likevel på den brede vei fordi djevelen er slu nok til å forfalske Ordet og stiller opp all verdens fristende tilbud på kristelige og andre religiøse ting å tro på. Kun den som gransker dette i dybden vil kunne se forskjellen.

 

Jeg håper at denne kommentar kan inspirere til videre lesning i Den Hellige Skrift. Men tiden er ytterst kort. Følg med på nyhetene og kanskje aller mest på alternative nyheter ettersom statlig dagsnytt er sterkt kontrollert og sensurert. Internett er det beste sted å jobbe ut fra, mens det fremdeles er fritt. Prøv alt og sorter selv. Men snart kan strømmen forsvinne, data og telefoni, pengene også og maten i butikkene. Kaos følger, men nå er du forberedt. Legg merke til at prisene skyter opp med rakettfart på drivstoff, energi og matvarer. Et klart tegn på at nå vil noe alvorlig skje ganske snart. Hold sammen i familier og vennegrupper av likesinnede, men selv alene i skogen er man egentlig ikke helt alene hvis du er Guds venn. Gud styrer dette som nå kommer til å skje. Hans vilje kan ingen trosse uten konsekvenser. Derfor må vi søke vennskap med Gud og Jesus.

 

PS. Denne tekst kan komme til å bli utvidet og redigert fordi innholdet er ekstremt viktig og aktuelt for den som har øyne og ører og kan se og høre. Dessverre finnes noen skrivefeil som etter hvert rettes opp.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar